Welkom op de interne nieuwspagina van Healing Tao

Hieronder kun je reageren op elkaars berichten.
Hou het leuk en vergeet niet uit te loggen bij het verlaten van de site.

Klik hier om terug te gaan naar de instructeurs-only pagina

 

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure 

Stichting Healing Tao Opleidingen doet er alles aan om binnen haar doelstellingen kwalitatief goede opleidingen te verzorgen en zorgvuldig om te gaan met studenten en docenten. Desondanks kan het vóórkomen dat een betrokkene meent in zijn of haar belang aangetast te zijn.

 

Wat te doen bij klachten?

Als een betrokkene zich in zijn of haar belang geschaad voelt, is de eerste stap om te proberen onderling tot een oplossing te komen. Als een rechtstreekse oplossing tussen student en docent niet mogelijk blijkt, is de volgende stap een oplossing te vinden in samenspraak met de directeur van Stichting Healing Tao Opleidingen. Leidt die mogelijkheid evenmin tot een bevredigend resultaat, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Stichting.
 

Zorgvuldig en vertrouwelijk

De klachtencommissie (een onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie en de voorzitter, de secretaris en een bestuurslid van de Stichting Healing Tao Nederland) zorgt ervoor dat degene die een klacht heeft ingediend of namens wie een klacht is ingediend niet in zijn of haar positie wordt geschaad als gevolg van het indienen van die klacht.

 

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld door de klachtencommissie en verder iedereen die op de hoogte is van de klacht. De onafhankelijke expert op het gebied van verbindende conmmunicatie staat voldoende buiten de Nederlandse Healing Tao-gemeenschap om onpartijdig te kunnen optreden. Hij of zij heeft een gedegen ondergrond in geweldoze communicatie en verstaat de kunst verbindend te communiceren.

 

Na evaluatie en behandeling van de klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen en maatregelen van de klachtencommissie. De klachtencommissie zal de gegrondheid van de klacht en eventueel hieruit voortvloeiende sancties / consequenties uitvoerig onderbouwen.
Mocht er meer tijd nodig zijn voor een uitspraak van de Klachtencommissie, dan zullen beide partijen hiervan op de hoogte gesteld worden, inclusief de reden van het uitstel en een indicatie wanneer de klachtencommissie van Healing Tao Opleidingen verwacht uitspraak te doen op ingediende klacht.

 

Hoe verloopt de procedure?

Elke klachtenprocedure vindt in principe plaats binnen een bestek van minimaal 1 en maximaal 2½ maand.

 

De procedure start nadat de voorzitter van Stichting Healing Tao Nederland de, per e-mail verzonden, brief heeft ontvangen waarin de klacht wordt beschreven. Mocht de voorzitter tijdelijk lastig te bereiken zijn, dan wordt de brief doorgeleid naar de secretaris van Stichting Healing Tao Nederland. Binnen 1 week na ontvangst van de klachtbrief, mailt de voorzitter of de secretaris van Stichting Healing Tao Nederland een ontvangstbevestiging.

 

Binnen 2 weken volgt een uitnodiging voor een bemiddelingsgesprek met de onafhankelijke expert en een lid van het bestuur van de Stichting Healing Tao Nederland naar keuze van degene die de klacht heeft ingediend. Het streven is dat het gesprek binnen 2 weken na het verzenden van de uitnodiging plaatsvindt. De onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie leidt het gesprek.

 

De klachtencommissie doet binnen 2 weken na dit gesprek uitspraak en brengt alle betrokkenen van haar uitspraak op de hoogte. Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om tot een uitspraak te komen, dan stelt zij beide partijen op de hoogte van het uitstel, de reden van het uitstel en geeft zij een indicatie wanneer zij verwacht uitspraak op de ingediende klacht te doen.

 

Hoe doet de klachtencommissie uitspraak?

Na behandeling en beoordeling van de klacht stelt de onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie zowel degene die de klacht heeft ingediend als degene tegen wie de klacht is ingediend schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen.

 

In haar uitspraak geeft de onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie een duidelijke onderbouwing in eenvoudige taal of zij de klacht gegrond acht, welke consequenties dit met zich meebrengt en welke maatregelen zij treft. De uitspraak is voor alle partijen bindend.

Missie

 

Het streven van Stichting Healing Tao Opleidingen is studenten op te leiden in netwerkkringen met een warme onderlinge band zodat er op den duur een coherent veld van elkaar ondersteunende Healing Tao-instructeurs en Daoïstische docenten ontstaat.

 

Stichting Healing Tao Opleidingen biedt kwalitatief hoogstaande beroepsopleidingen in de Daoïstische traditie, dé Oosterse traditie waarin het lichaam de plek is waar emotionele balans, geestelijk welbevinden en spiritualiteit hun fundament vinden. De aan te leren kennis en vaardigheden stammen uit de levende praktijk van de Dao, worden doorgegeven met respect voor de Oosterse traditie van het Daoïsme en waar nodig toegankelijker gemaakt voor de Westerse mens.

 

Alle opleiders zien het belang in om vanuit het hartcentrum te starten. De innerlijke glimlach, een ruim en compassievol hart en de goede fysieke structuur zijn daarbij essentieel. Ieder streeft naar een open sfeer van gelijkwaardigheid zodat aanstaande docenten en begeleiders op hun beurt werken vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen en met respect voor ieders eigen natuur en ontwikkelingsweg.

Opleiding

 

Op deze pagina lees je welke weg je kunt bewandelen als je zelf les wilt geven in het Universal Healing Tao Systeem (UHTS). 

 

Stap 1 – je wordt Associate Instructor.
Stap 2 – je certificeert je in IJzeren Hemd-chi kung.
Stap 3 – je bekwaamt je als docent in de Healing Love-technieken.

 

Daarna liggen er een heleboel mogelijkheden voor je open.

 

Stap 1: Associate Instructeur 

 

Wat ga je leren?
Tijdens de opleiding tot Associate Instructor leer je de basisvaardigheden van Healing Tao die je je in eigen training hebt eigengemaakt over te dragen aan anderen.

 

Als Associate Instructor geef je les in:
• de Innerlijke Glimlach
• de 6 Helende Klanken
• eenvoudige chi kung-oefeningen
• simpele oefeningen voor interne structuur, centreren en aarden
• de Kleine Hemelse Kringloop

 

De opleiding is op hbo-niveau en duurt in principe 1 studiejaar, maar spreiding in modules, evt. over meer jaren, is mogelijk.

 

Wat levert het op?
Als je voldoet aan de voorwaarden behaal je het certificaat van UHT Associate Instructor. Dit certificaat wordt wereldwijd erkend door de internationale Healing Tao-gemeenschap.

 

Als Associate Instructor mag je lesgeven in je eigen leef- of werkomgeving, afgestemd op de lespraktijk van de andere instructeurs die al actief zijn in die omgeving. Je staat onder supervisie van je eigen docent of een docent van je keuze.

 

Deze Nederlandse certificeringtrajecten hebben als voordeel dat je in een kring van medestudenten en collega’s opgenomen bent. Als Associate Instructor ben je gekoppeld aan een ervaren docent die je feedback en ondersteuning kan geven. Het is daarom handig als je iemand kiest voor die rol die je regelmatig kunt zien.

 

Het is de bedoeling dat je al docerend leservaring opdoet en doorgroeit om Docent Dao van de vrouw en/of Dao van de man of Certified Instructor te worden.

 
Waar kun je Associate Instructor worden?

 

Via de Stichting Healing Tao Opleidingen kun je een modulair opleidingstraject volgen,
dat op maat voor je wordt samengesteld.
Neem daarvoor contact op met:

 

Dirkje Veltman (senior instructor).

Neska Ong A Kwien (senior instructor) voor individuele begeleiding tot Associate instructor

 

Mantak Chia, de grondlegger van Healing Tao, leidt ook op tot Associate Instructor. Hij doet dat in zijn trainingscentrum  Tao Garden in Thailand. Bij hem volg je een standaard programma.

 

 

Stap 2: IJzeren Hemd

 

Wat ga je leren?
Als je eenmaal Associate Instructor bent, is de volgende stap jezelf te bekwamen in IJzeren Hemd-chi kung zodat je zelf stevig staat. Met een stevige interne structuur kun je onder veel, zo niet alle omstandigheden terugvallen op je zelf, je innerlijke glimlach beoefenen en toegang houden tot een open hart.

 

Wat levert het op?
Als je voldoet aan de voorwaarden kun je je laten testen voor een speciaal IJzeren Hemd-certificaat. Ook dit certificaat wordt wereldwijd erkend door de internationale Healing Tao-gemeenschap.

 

Als Associate Instructor met IJzeren Hemd-certificaat mag je in je eigen leef- of werkomgeving de basistechnieken van Healing Tao blijven lesgeven. Je blijft onder supervisie en je lespraktijk blijft afgestemd op de bestaande lespraktijk van de instructeurs die in dezelfde regio actief zijn.

 

Waar kun je getest worden?
Mantak Chia is de enige die je beheersing van de IJzeren Hemd-chi kung kan testen en je het internationale UHTS Certificate Iron Shirt toe kan kennen. Hij komt af en toe naar Europa om aspirant-instructeurs te testen en te certificeren. Een andere mogelijkheid is af te reizen naar zijn trainingscentrum Tao Garden in Thailand.

 

 

Stap 3: Healing Love

 

Wat ga je leren?
In dit stadium ga je verder met het verwerven van een stevige interne structuur en leer je je seksuele energie te activeren en transformeren. Die vaardigheden vormen immers voorwaarden om op Healing Tao-wijze les te geven in het transformeren van seksualiteit in creativiteit en vitaliteit.

 

Hiervoor bestaan 2 manieren:
• Certified Instructor “Healing Love” worden bij Mantak Chia
• de docentenopleiding Dao van de Vrouw volgen bij Dirkje Veltman

 

Als je voldoet aan de voorwaarden behaal je het certificaat van UHT Certified Instructor. Dit certificaat wordt wereldwijd erkend door de internationale Healing Tao-gemeenschap.

 

Een Certified Instructor mag lesgeven in het land waar hij of zij leeft. Als Certified Instructor neem je contact op met de instructeurs in je land die publiekelijk kenbaar maken dat ze lesgeven en bied je je programma aan in respectvolle onderlinge verstandhouding met deze instructeurs.

 

Het certificaat van de docentenopleiding Dao van de Vrouw is qua niveau te vergelijken met de UHTS-certificaten Certified Instructor, Iron Shirt en Healing Love. Mantak Chia steunt het certificaat Docent Dao van de Vrouw.

 

Een docent Dao van de Vrouw mag in Nederland dezelfde stof geven als een Certified Instructor met UHTS-certificaten voor Iron Shirt en Healing Love.

 

Waar kun je Certified Instructor of docent Dao van de Vrouw worden?
Certified Instructor kun je alleen worden bij Mantak Chia, in de maanden januari en februari in zijn trainingscentrum Tao Garden in Thailand, maar soms ook in Europa. Michael Winn verleent een vergelijkbaar certificaat in de VS. Stichting Healing Tao Nederland erkent beide certificaten voor wat ze waard zijn.

 

Daarnaast bieden we in Nederland onze eigen variant aan: het certificaat Docent Dao van de Vrouw. De eerste pilot van deze nieuwe docentenopleiding gaat eind 2017 van start bij Dirkje Veltman.

 

Stap 3: Daarna: een Daoïstisch veld van mogelijkheden

 

Als je eenmaal Certified Instructor bent, ligt een heel veld van mogelijkheden voor je open. Een van de opties is Senior Instructor worden. Een Senior Instructor mag overal ter wereld lesgeven en stemt zijn of haar aanbod af op de bestaande lespraktijk van de in het gastland werkende instructeurs.

 

Alleen Mantak Chia kan je certificeren als Senior Instructor. Michael Winn verleent een vergelijkbaar certificaat in de VS. De voorwaarden waarop iemand Senior Instructor wordt, staan beschreven op de websites van Mantak Chia en Michael Winn.

 

 

Praktische informatie:

Brochures:

Brochure Associate Instructor Opleiding in maatwerk
Brochure Dao vd Vrouw Docentenopleiding

 

Docentenopleiding Dao van de Vrouw bij Dirkje Veltman
Missie van Stichting Healing Tao Opleidingen
Klachtenprocedure

 

 

 

Speciale Workshops en Trainingen

Voor open lessen, wekelijkse en weekend trainingen zie: Agenda

Juli 
6 t/m 12 juli – Taoïstische Liefdesgeheimen – met Inge Maassen en Eric Vis Dieperink 
14 t/m 22 juli – Certificerings-9 daagse – met Inge Maassen, Birgit Haberkamp
en Johan Wolters – in Blanchefosse, Noord Frankrijk 
15 t/m 19 juli – 5-daagse training voor beginners binnen bovenstaand certificeringstrajekt.

Augustus
11 en 12 augustus – Primordial Chi Kung met Barry Spendlove in Boxtel 

Oktober 
12 t/m 17 oktober – Basis en Cosmic Healing – met Mantak Chia in Amersfoort

Verdiepingstrainingen

Mannentrainingen / vrouwentrainingen

De Healing Tao Basistechnieken en de Healing Love, worden soms alleen voor mannen of vrouwen gegeven; dit kan de intensiteit zowel verhogen als verdiepen. Uitwisseling met elkaar wordt ook meestal eenvoudiger.

Bekkenbodem danstraining

In de dans ontstaat ‘feeling’ met het bekkengebied, (onder)buik en de vrouwelijke voortplantingsorganen. Dit brengt je ook in contact met je eigen seksualiteit.

Hormoon- en klierbalans

Een kennismaking met de verschillende klieren en hun werking, energetisch én spiritueel; er worden technieken aangereikt voor het ontspannen of versterken van de afzonderlijke klieren.

Medical Chi Kung

Een Chi-Kung vorm die via Michael Winn in ons veld is gekomen en die zelfgenezing op gang brengt op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. Er wordt gewerkt met universele- en aarde-energie.

Compassietraining

Het orgaanbewustzijn wordt verdiept, met name ook middels het rechtstreeks “communiceren met de organen”; kent het orgaan het verkrampte en het lege deel, het té yang en het té yin, wordt dit geaccepteerd en is er al enige sprake van neutraliteit?

Energetische Communicatie

Contact met jezelf en je organen houden – ook in communicatieve uitwisseling met de buitenwereld.

Je eigen orgaankennis wordt verdiept én je krijgt begrip voor het anderszijn van de ander.

Orgaan-opstellingen

Dir brengt je een ont-hullend inzicht in de werking van de pure krachten (shen) van de organen en hoe deze krachten zich in jou manifesteren. Je “ziet” hoe je orgaan “er aan toe is”.

Immortal Trainingen

 

Na veel ervaring en studie van de voorafgaande trainingen kun je verder gaan met de volgende fasen op het pad van de innerlijke alchemie: Lesser Kan en Li – Greater Kan en Li – Greatest Kan en Li – Sealing of the five senses – Reunion of Heaven and Man

 

Fusie van de vijf elementen


Fusie van de vijf elementen I

In deze training maak je kennis met de acht krachten waaruit volgens taoïsten het universum en dus ook wijzelf zijn gevormd, en hun symbolen, de trigrammen (ook bekend uit de I Tjing). Door middel van de acht krachten leer je een fortex, een pakua maken. De draaiing en zuiging daarvan vormt een neutrale ruimte in het lichaam, waarin innerlijke alchemistische processen op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Hierin worden de essenties van de organen gebundeld tot gecondenseerde energie van een “hogere” trilling, de parel. Je versterkt deze parel met de energieën van je zintuigen en met de getransformeerde energie van “negatieve” emoties.

 

Fusie van de vijf elementen II

Met de parel initieer je diepgaande helende processen, waarbij je ook contact gaat maken met de zielslagen van de organen en hun gezamenlijke compassie-energie in het hartcentrum. Je opent diverse middenkanalen in het lichaam die je verder om helpen om op alle lagen van je bewustzijn gecentreerd te blijven – en gordelkanalen die je mooie energie gaan beschermen.

 

Fusie van de vijf elementen III

Hierbij worden de laatste van de acht zgn. “extra kanalen” geopend; de yin en yang Brug- en Regulateurkanalen. Deze worden gezien als belangrijke chi-reservoirs; maar beschermen ook het lichaam tegen ziektekiemen of emotionele aanvallen van buiten. We kunnen nu onze “I” richten op volledige zelfbescherming. Op diverse wijzen wordt de ruggengraat (belangrijk onderdeel in vele processen) geopend en versterkt en ook de zintuigen leer je beschermen, om uiteindelijk je hele aura te gaan sluiten.

 

Fusie van de vijf elementen Advanced

Het werken met het energielichaam boven je en de parel búiten het lichaam, is echt een gevorderde Fusie Advanced techniek. Op dit niveau is je zachte focus, je “I” dusdanig, dat je niet zomaar de parel die je tijdens het hele Fusieproces steeds meer voeding hebt gegeven, verliest. Je gaat de vijf deugden symbolisch vormgeven in een zuiver maagdelijk meisje of jongetje, dat uiteindelijk een maagdelijk dier creëert.

 

Toegepaste technieken:

Fusie I – Pakua’s neerzetten – Stoofpot/cauldon versterken – Verzamelpunten openen – Zintuigen naar binnen brengen en fuseren – Negatieve emoties fuseren – werken met de parel
Fusie II – Werken met de creatieve- en controlerende cyclus – Deugden versterken tot Compassie-energie – Middenkanalen en Gordelkanalen openen met de parel
Fusie III – Brug- en regulatorkanalen openen – Wervelkolom versterken en doorstromen – De vlinder – Beschermen van de zintuigen – Doorboren van de schedel – Verzegelen van de aura
Fusie IV – Advanced – Energielichaam of Dubbel creëren – Maagdelijke kinderen en hun jonge dieren – Beschermdieren – Planeten aantrekken – verzamelpunten in “drie lagen” – werken met de parel op afstand

 

Verdiepingstrainingen

Op het pad van de Fusie zijn trainingen Energetische communicatie en Orgaanopstellingen ontwikkeld.
In de Compassietraining wordt een belangrijk onderdeel van de training apart uitgewerkt.

Wisdom Chi Kung

 

Wisdom Chi Kung I
 

Een kennismaking met de verschillende onderdelen van de hersenen en hun energiekwaliteiten. Wanneer werd het reptielenbrein ontwikkeld, en wat doet het nog altijd in haar huidige vorm van Hersenstam; hoe ontwikkelden de zoogdier-hersenen zich en in welke zin zijn deze kleine hersenen nog altijd van essentieel belang voor ons; wat is de intrinsieke mens-kwaliteit, die in de grote hersenen vorm krijgt? Door gebruik te maken van de energie van de onderste en middelste tantien (buik- en hartcentrum), én de mingmen leer je de hersenen voeden, in balans brengen, creatiever maken en bewust.

 

“In het hoofd zijn” krijgt zo een heel andere kwaliteit dan het gepieker van de monkey mind. Het Chinese verhaal “Reis naar het Westen” over de avonturen van Koning Aap, kun je zien als een metafoor voor dit proces.

 

 

Wisdom Chi Kung II
 

In het tweede deel van de Wisdom Chi Kung, wordt er gekeken naar de manier waarop de drie verschillende typen hersenen met elkaar kunnen samenwerken – en wat hun verbinding is met de zgn. “buikhersenen” en de “hersenen” in de organen. Verder wordt diep ingegaan op de functie van de amygdala’s, die essentieel zijn in het bewust “aanklikken” van de hersenen, opdat we ons denken onder ons beheer hebben en minder en minder worden beheersd door gedachten-associaties.
 

Waar de hersengolven worden belicht, wordt duidelijk welke hersenen bij welke “golven” worden aangesproken, en hoe je de hersenen en het lichaam als radar van de omgeving kunt gebruiken, ongeveer zoals de walvissen en de dolfijnen dat kunnen.

 

Toegepaste technieken:

Structuur van de hersenen – Meditaties voor de hersenstam, de kleine hersenen, het limbisch systeem, de grote hersenen

Structuur en Centering

Trainingen voor de structuur en centering van het lichaam

Behalve “Lichamelijk Gevoelsbewustzijn”, zijn onderstaande trainingen door Mantak Chia ontwikkeld en vormen ze meesttijds onderdeel van alle lessen. Verschillende instructeurs vinden het prettig en zien het nut van af en toe een puur fysieke training aan hun programma toe te voegen, waardoor je deel kunt nemen aan een IJzerenhemd-dag, een Tao Yin- of een Tantien Chi Kung weekend.

 

IJzerenhemd Chi Kung
Via een aantal uitgekiende houdingen leer je de structuur van het lichaam via de botten, gewrichten en pezen te herstellen en te versterken. Deze structuur geeft het lichaam kracht en stevigheid terwijl de organen zacht en ontvankelijk blijven.

 

Tai Chi
Mantak Chia heeft drie korte vormen van Tai Chi ontwikkeld. De Healing Tao principes kunnen hiermee “in beweging” beoefend worden. Het werken vanuit je basis in de tantien, het steeds “in structuur houden” van botten en pezen, het gebruikmaken van de energiepompen in de ruggengraat; dit alles wordt in Tai Chi geïntegreerd toegepast. Tai Chi versterkt de aarding, de interne kracht en de energiestroom in de kanalen.

 

Tao Yin
Zittende en liggende oefeningen die de spieren en pezen stretchen, en het lichaam ontgiften en vitaliseren. Ze openen de gewrichten en diverse energiepoorten. Vooral in bekken, buik en onderrug wordt ruimte, rust en interne kracht gebracht.

 

Tantien Chi Kung
Je versterkt het buikgebied als krachtbron van het fysieke lichaam en als belangrijk energiecentrum. Met verschillende “Dier”-vormen creëer je “Chi-druk”, een zacht en stevig Chi-veld wat gecreëerd wordt door ondehuidse druk uit te oefenen; dit vormt een beschermlaag tegen de impact van andere mensen, maatschappelijke “druk” en straling. Geweldige voorbereidingsvorm ook voor Tai Chi.

 

Lichamelijk gevoelsbewustzijn
In deze training ga je ervaren hoe spieren zich ontspannen, waar bewegingen geplaatst moeten worden en op welke wijze gewrichten zich kunnen openen, dit alles om ruim baan te geven aan de energiestromen en processen die het lichaam stimuleren en activeren. Doel: In je eigen kracht komen wat je Lenig- Gevoelig en Beresterk maakt.

Beenmerg Nei Kung

 

Vervolgtraining na het werken met seksuele energie, vormt de Beenmerg Nei Kung. Het merg van onze botten is zeer levendig en heeft een diepe trilling die verbonden is met onze voorouders. Beenmerg Nei Kung vormt de belangrijkste taoïstische methode voor verjonging.

 

Door seksuele levenskracht-energie in je botten te laten vibreren, kunnen deze opnieuw de doorbloeding uit onze kindertijd terugkrijgen. De zogenaamde bot-ontkalking – wanneer het rode merg vervet en uiteindelijk lucht wordt – kan met Beenmerg Nei Kung grotendeels teruggedrongen worden.

 

Je leert technieken om het beenmerg te reinigen en te activeren, door er kosmische én seksuele energie in op te nemen. De impuls die de seksuele energie geeft, maakt dat het bloed zich véél sneller vernieuwt; de kosmische kracht zorgt voor de verfijnde afstemming van dit nieuwe bloed. Al met al maakt deze techniek het skelet gezonder en vitaler. Het vitaliseert en reinigt het bloed door het hele lichaam en genereert een sterke interne kracht.

 

 
Beenmerg Advanced

Doordat in de Beenmerg Advanced de meridiaanlijnen geklopt worden met de verschillende hitters, komen we in de Grote Stilte van de botten. Allereerst worden de 12 “gewone” meridianen in kaart gebracht en in het lichaam gevoeld, om deze kanalen uiteindelijk ook met de ijzeren hitter in trilling te brengen tot op bot-niveau.

Verder wordt het middenkanaal fysiek geopend door de fascia van de organen ín het middenkanaal naar boven te trekken (“pulling”); dit werkt eens zo sterk wanneer er ook gewichten worden gebruikt.

Vrouwen werken in de Beenmerg Advanced met het Regenboog-ei, wat krachtiger werk kan doen dan het jaden ei.

 

Toegepaste technieken:

Beenmerg Nei Kung – Botademhaling – Botcompressie – Powerlock – Zelfmassages – Jaden ei oefeningen – Werken met gewichtjes – Kloppen met diverse hitters

 

Beenmerg Advanced – Meridiaanlijnen kloppen – “pulling met gewichten” in het middenkanaal – werken met het regenboog-ei – penis-massages

 

healingtao.info download