Klachtenprocedure

Klachtenprocedure 

Stichting Healing Tao Opleidingen doet er alles aan om binnen haar doelstellingen kwalitatief goede opleidingen te verzorgen en zorgvuldig om te gaan met studenten en docenten. Desondanks kan het vóórkomen dat een betrokkene meent in zijn of haar belang aangetast te zijn.

 

Wat te doen bij klachten?

Als een betrokkene zich in zijn of haar belang geschaad voelt, is de eerste stap om te proberen onderling tot een oplossing te komen. Als een rechtstreekse oplossing tussen student en docent niet mogelijk blijkt, is de volgende stap een oplossing te vinden in samenspraak met de directeur van Stichting Healing Tao Opleidingen. Leidt die mogelijkheid evenmin tot een bevredigend resultaat, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Stichting.
 

Zorgvuldig en vertrouwelijk

De klachtencommissie (een onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie en de voorzitter, de secretaris en een bestuurslid van de Stichting Healing Tao Nederland) zorgt ervoor dat degene die een klacht heeft ingediend of namens wie een klacht is ingediend niet in zijn of haar positie wordt geschaad als gevolg van het indienen van die klacht.

 

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld door de klachtencommissie en verder iedereen die op de hoogte is van de klacht. De onafhankelijke expert op het gebied van verbindende conmmunicatie staat voldoende buiten de Nederlandse Healing Tao-gemeenschap om onpartijdig te kunnen optreden. Hij of zij heeft een gedegen ondergrond in geweldoze communicatie en verstaat de kunst verbindend te communiceren.

 

Na evaluatie en behandeling van de klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen en maatregelen van de klachtencommissie. De klachtencommissie zal de gegrondheid van de klacht en eventueel hieruit voortvloeiende sancties / consequenties uitvoerig onderbouwen.
Mocht er meer tijd nodig zijn voor een uitspraak van de Klachtencommissie, dan zullen beide partijen hiervan op de hoogte gesteld worden, inclusief de reden van het uitstel en een indicatie wanneer de klachtencommissie van Healing Tao Opleidingen verwacht uitspraak te doen op ingediende klacht.

 

Hoe verloopt de procedure?

Elke klachtenprocedure vindt in principe plaats binnen een bestek van minimaal 1 en maximaal 2½ maand.

 

De procedure start nadat de voorzitter van Stichting Healing Tao Nederland de, per e-mail verzonden, brief heeft ontvangen waarin de klacht wordt beschreven. Mocht de voorzitter tijdelijk lastig te bereiken zijn, dan wordt de brief doorgeleid naar de secretaris van Stichting Healing Tao Nederland. Binnen 1 week na ontvangst van de klachtbrief, mailt de voorzitter of de secretaris van Stichting Healing Tao Nederland een ontvangstbevestiging.

 

Binnen 2 weken volgt een uitnodiging voor een bemiddelingsgesprek met de onafhankelijke expert en een lid van het bestuur van de Stichting Healing Tao Nederland naar keuze van degene die de klacht heeft ingediend. Het streven is dat het gesprek binnen 2 weken na het verzenden van de uitnodiging plaatsvindt. De onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie leidt het gesprek.

 

De klachtencommissie doet binnen 2 weken na dit gesprek uitspraak en brengt alle betrokkenen van haar uitspraak op de hoogte. Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om tot een uitspraak te komen, dan stelt zij beide partijen op de hoogte van het uitstel, de reden van het uitstel en geeft zij een indicatie wanneer zij verwacht uitspraak op de ingediende klacht te doen.

 

Hoe doet de klachtencommissie uitspraak?

Na behandeling en beoordeling van de klacht stelt de onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie zowel degene die de klacht heeft ingediend als degene tegen wie de klacht is ingediend schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen.

 

In haar uitspraak geeft de onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie een duidelijke onderbouwing in eenvoudige taal of zij de klacht gegrond acht, welke consequenties dit met zich meebrengt en welke maatregelen zij treft. De uitspraak is voor alle partijen bindend.

healingtao.info download